Large selection of products and fast shipping!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

1. Prijzen op de webshop zijn indicatief, wij behouden het recht prijzen aan te passen indien deze stroken met de werkelijkheid.

 

2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1/3 van de waarde van de bestelling.

3. Niettegenstaande elke aanduiding in onze bijzondere marktvoorwaarden, gelden de opgegeven termijnen slechts ten titel van aanwijzing en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking kunnen wij dus in geval van vertraging niet gehouden zijn tot betaling aan de koper van enige schadevergoeding of boete. Ook hebben wij geen verplichting tot verwittiging van de koper van een uitstel of vertraging van levering. Evenmin verleent een vertraging aan de koper het recht de bestelling te annuleren, alsook de ter beschikkingsstelling te weigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk geacht worden voor omstandigheden buiten onze macht. Voor het geval wij in die omstandigheden zouden geplaatst worden, behouden wij het recht voor de bestelling of het nog te leveren gedeelte eenvoudig te annuleren mits het per aangetekend schrijven verwittigen van de klant, zonder dat deze laatste van ons daarvoor enige schadevergoeding of schadeloosstelling kan eisen.

4.De vrijwaringsplicht m.b.t.mogelijke gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

5. De kopers zijn volledig aansprakelijk voor de verwerking van de aangekochte producten. Enjoy-Outside kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door verwerking van haar producten op welke wijze ook, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. De afmetingen, kwaliteiten en hoeveelheden aangegeven in offertes gebeuren steeds zonder enig advies terzake betreffende draagkracht, levensduur, stabiliteit. 

6. In geval van overmacht, staking, lock-out, e.d. welke de mogelijkheid ontneemt de overeenkomst uit te voeren, behoudt Enjoy-Outside zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7.Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen maximum 5 werkdagen na levering en voor het verwerken van de materialen, door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Enjoy-Outside kan geen enkele gevolgschade opgelegd worden.

8. Het protest dient steeds schriftelijk te gebeuren en binnen de 8 dagen na factuurdatum. Het protest dient gespecifieerd te zijn, zowel naar aard als naar voorwerp en dient vergezeld van een kopie van de geprotesteerde factuur.